بدون دیدگاه
۱۳۹۷/۰۸/۱۸ - ۰:۵۵

رسایی هیزم آتش منفعت طلبان برای عقده گشایی؛

آقای رسایی اندکی تامل! قدری تفکر…

رسایی هیزم آتش منفعت طلبان برای عقده گشایی؛

انتخاب شهردار رشت در قانونی ترین شکل و با نظارت های کم سابقه در این حوزه انجام شد و طیف اکثریت پارلمان محلی در چهارچوب اختیارات خود گزینه مد نظر خود را انتخاب کردند. اختصاصی خبر راست/ با انتخاب نهایی شهردار گمان میرفت که حواشی و فشارها بر اعضای شورا خاتمه یاید و آرامش به […]

انتخاب شهردار رشت در قانونی ترین شکل و با نظارت های کم سابقه در این حوزه انجام شد و طیف اکثریت پارلمان محلی در چهارچوب اختیارات خود گزینه مد نظر خود را انتخاب کردند.

اختصاصی خبر راست/ با انتخاب نهایی شهردار گمان میرفت که حواشی و فشارها بر اعضای شورا خاتمه یاید و آرامش به مدیریت شهری رشت برای انجام وظایف خود باز گردد اما متاسفانه این بار گویا برخی از فعالین طیف های سیاسی که تا قبل از این همواره بر انتخابات و انتصابات مجموعه شهرداری البته در جلسات شبانه خود با برخی مدیران تاثیرگذار بوده و چیدمان مدیریتی شهرداری اغلب در مسیر منفعت آنها صورت می گرفت وقتی دست خود را از طعمه چرب منبع همیشگی خود کوتاه دیدند فشارها را افزایشو درروزهای اخیر به لیست امید حملاتی گسترده را آغاز کردند.

فارغ از عدم تاثیر این فشارها بر اعضای شورا نکته قابل توجه به بازی گرفتن شان و جایگاه افرادی همچون رسایی به بهانه حمایت از آنهاست و گویی عطش کسب کرسی شهرداری مانع از درک صحیح شرایط موجود برای این عزیزان گردیده است.

آقای رسایی چگونه و چطور متوجه شرایط نیستید؟؟
آیا بر کمی دقت نظر تبعات این کارزار کزایی را برای خود نمیتوانید پیش بینی کنید؟؟
مردم رشت از سیاست بازی دوستان شما به ستوه آمده اند و پس از گذشت چند ماه امروز مطالبه محوری واصلی آنها ادامه فعالیت شهرداری در شرایطی عادی است آیا این امر به صلاح است که همگان شما را عامل ایجاد حواشی جاری بشناسند؟؟
شما که همواره مدعی قانون مداری بوده و هستید با کدام استدلال منطقی در برابر اقدام قانونی اعضای شورای شهر گارد گرفته اید و نتیجه این حواشی را کدام هدف دست نیافتی ارزیابی می کنید؟؟
از شما انتظار میرود با عبور از این افراد حاشیه ساز شان و جایگاه خود را نزد شهروندان فهیم رشت حفظ کنید…

امروز شهر باران های نقره ای و شهروندان صبور آن بیش از همیشه نیاز به آرامش دارند و به هیچ طیف و جریانی مجال فرافکنی و دامن زدن به جوسازی ها را نمیدهند و قطعا هر فرد یا گروهی به این کار اقدام کند برای همیشه در اذهان شهروندان مردود خواهد شد.


شماره خبر 36432 - ۱۳۹۷/۰۸/۱۸

sdsfrefvrev
خانه هنر نیایش
Website Uptime Monitoring By ServiceUptime.com