در این جلسه محمدعیسی چیتی، رضا ساغری، حسین علیقلیزاده و حجت جذب به عنوان ۴ کاندیدای شهرداری رشت به ارائه برنامه پرداختند.

سایر کاندیداهای شهرداری از جمله رحیم شوقی، عظیم نوربخش و سید محمدعلی ثابت قدم از ارائه برنامه انصراف دادند.

در پایان این جلسه حجت جذب با ۶ رای به عنوان شهردار منتخب رشت معرفی شد.

رضا ساغری ۴ رای کسب کرد. بهراد ذاکری به رشت شهر خسته رای داد.